Yolcu Kuralları


BÖLÜM I


AMAÇ VE KAPSAM

MADDE-1 Bu yönerge, ANKARAY (Ankara,Hafif Raylı Toplu taşım Sistemi) ve ANKARA Metrosu' nun, toplu taşıma hizmetlerinden yararlanan yolcuların güvenli, rahat ve seri bir şekilde taşınması için, yolcuların uymakla zorunlu oldukları kuralları ve bu kurallara aykırı davrananlara uygulanacak cezai yatırımları. Halkın yolculuk esnasında istasyon ve tren vagonlarında unuttukları eşyaların saklanması, korunması, buluntu eşyaların sahiplerine iadesi ve korunma ücretini ANKARAY ve Ankara Metrosunda görev yapan personelin yetkilerini kapsar.

GÜVENLİK VE KİMLİK KONTROLÜ

MADDE-2 22.07.1981 tarih 2495 ve 02.07.1992 tarih 3832 sayılı kanun "Bazı Kurum ve Kuruluşların Yönetmeliği" uyarınca ANKARAY ve ANKARA Metrosu' nda görev yapan Özel Güvenlik personeli gerektiği hallerde yolcuların ve işletmenin güvenliğini sağlamak ve bu Yönergede belirtilen durumlarda kimlik kontrolü yapar.

Yenimahalle–Şentepe Teleferik Sistemi (T1) tek yönde 2400 kişi/saat kapasitesine sahiptir. Yenimahalle metro istasyonunda başlayan hat ve Şentepe merkezine kadar ulaşımı havadan sağlamaktadır.Yenimahalle-Şentepe arasında 4 duraklı 106 kabinin aynı anda hareket eden teleferik sisteminin uzunluğu 3257 m dir.Her kabin 15 saniyede bir istasyona girmekte ve 13.5 dakika da 200 metrelik kot farkı ve yaklaşık 3257 metrelik mesafe aşılmaktadır.Yenimahalle metro istasyonu ile Şentepe merkezini bağlayan teleferik sistemi metrodan çıkan yolcuların beklemeden kısa sürede Şentepe’ye ulaşmasını sağlamaktadır. Ankara’da metro ile senkronize çalışan teleferik sistemi trafiğin rahatlamasına yardımcı olmaktadır.Engelli, yaşlı, çocuk ve herkesim tarafından rahatlıkla kullanılmaktadır.

BÖLÜM II


MADDE-4 Bu yönergede bahsedilen ANKARAY ve ANKARA METROSU'nu kullanan ve işleten şahıslar Bölüm III de bahsedilen talimatlara uymak zorundadır. Aksi takdirde talimatlara uymayanlara bölüm III deki cezalar uygulanır. Ayrıca bu cezaları ödemeyenler ve cezaları ödeseler dahi eylemleri yasalara göre suç teşkil edenler kolluk kuvvetleri gelinceye kadar 3. Made uyarınca Özel Güvenlik Personeli tarafından tutulur ve kolluk kuvvetlerine teslim edilir.
İstasyon ve trenlerdeki görevliler (görev sınır ve yetkileri içinde olmak kaydıyla) Bölüm III deki talimatlara aykırı davranan veya kuşku verici davranışta bulunan kişilerin kimliklerini kontrol etme, adresini sorma ve belirlenmiş bir formu kimliklerine uygun şekilde doldurup imza etmelerini isteme hakkına sahipdir. Buna uymayanlar trenlerden indirilir ve kolluk kuvvetlerine teslim edilir.

BÖLÜM III


TALİMATLAR

A)Raylı Sistemde Bilet Kullanımı

MADDE-5
1. Hiç kimse Ankaray ve Ankara Metrosuistasyonlarında turnikelerdenbiletsiz geçemez. (Görevliler ve serbest kart taşıyanlar hariç) (1.sınıf ceza)
2. Görevliler ve serbest kart taşıyan kişiler yetkililere görev kartlarını göstermeden istasyon turnikelerinden ücretli alana geçemez. (2.sınıf ceza)
3. Alınan bilet ücretli alan terkedilinceye kadar saklanmak zorundadır. yapılan kontrolde bileti bulunmayan veya biletsiz yolculuk etme hakkı olduğunu (görevli veya serbest giriş kartı) kanıtlayamayan kişilere biletsiz yolcu muamelesi yapılır. (1.sınıf ceza)
4. İndirimli bilet hakkı bulunan kişiler (öğrenciler v.b.) bu haklarını kanıtlayan belgelerini (EGO ca verilen ) istenildiğinde görevlilere göstermek zorundadır. (4. sınıf ceza)
5. 6 yaşından büyük çocuklara bilet alma zorunluluğu vardır. (4. sınıf ceza)
6. 6 - 12 yaş arası çocuklar indirimli (öğrenci) bilet hakkından yararlanır.

B) Raylı Sistemde Yolculuk Sırasında
1. İstasyon ve araçlarda yerlere tükürülmez, çöpler çevreyi kirletecek şekilde yerlere atılmaz. (5. sınıf ceza)
2. İstasyon ve araçlarda sigara, pipo,pro, alkol v.b maddeler ve her türlü gıda maddesi yenilemez, içilemez. (4. sınıf ceza)
3. Diğer yolcuları rahatsız edecek şekilde istasyonlara girilmez ve araçlara binilmez.
o Sarhoş olarak veya yolculuk yapmaya uygun olmayan durumda istasyonlara girilmez ve araçlara binilmez. (5. sınıf ceza)
o Rahatsızlık verici davranışlarda bulunulamaz. (5. sınıf ceza)
4. İstasyon ve araçlarda işletme saatleri içinde uzun süreli olarak oturulamaz. Beklenilemez (6. sınıf ceza)
5. İstasyon ve araçlara patlayıcı, yanıcı, parlayıcı maddelerle girilemez ve bu maddelerle yolculuk yapılamaz. (1. sınıf ceza)
6. Yolcuların 30 kg dan fazla yükü ve elde kolayca taşınabilir eşyaları haricindeki büyük parça koli, paket, v.b. eşyaları istasyona ve araca sokmaları yasaktır. (5. sınıf ceza)
7. İstasyon Güvenlik Görevlileri, şüpheli şahıs ve paketleri arama yetkisindedir.Bu kurallara uymayanlar, istasyona ve araca giremez. (1. sınıf ceza)
8. İstasyonlarda ve yolculuk sırasında gürültü yapılamaz. Yüksek sesle konuşulamaz. Her türlü ses çıkarıcı şekilde (radyo, teyp v.b) alet kullanılamaz. (4. sınıf ceza)
9. Yolculuk sırasında, yolculara ait taşınabilir eşyalar araç koridorlarına bırakılamaz.Görevlilerce iki defa uyarııdığı halde ğereğini yapmayanlar cezalandırılır. (4. sınıf ceza)
10. Her türlü akıcı, kırılabilir, dökülebilir, sıvı toz türü maddeler, yeterli ve gerekli önlemi almadan istasyon ve araçlara sokulamaz. Önlemi olınmış olsa dahi akan, dökülen, saçılan maddelerden yolcu sorumludur. (6. sınıf ceza)
11. İstasyonlara ve araçlara:
o Körlere refakat eden köpekler,
o Elde taşınabilir, önlemi alınmış kafeste taşınabilen evcil hayvanlar hariç her türlü hayvan sokulamaz. (6. sınıf ceza)
12. İstasyonlarda ve araçlarda izin verilen kişi, kurum ve kuruluşlar ile izin verilen yerler hariç hiç kimse el ilanı, duvar afişi v.b asamaz, dağıtamaz. (1. sınıf ceza)
13. İzni verilen yerlerdeki ilan, duvar afişi ve benzeri yayınlar (görevliler hariç)çıkarılamaz, değiştirilemez, tahrip edilemez. (2. sınıf ceza)
14. İstasyonlarda ve araç içerisinde ve yolculuk esnasında toplu gösteri, yasadışı gösteri, propaganda ve gösteri yapılamaz. (1. sınıf ceza)
15. İdarenin izin verdiği durumlar hariç herhangi bir nesne veya mal istasyonlarda ve araçlarda satılamaz, sergilenemez, bu amaca yönelik olarak hiç kimse çığırtkanlık yapamaz ve bu tür faaliyette bulunamaz. (4. sınıf ceza)
16. İstasyon ve araca dilenci giremez. (4. sınıf ceza)
17. İstasyonlarda acil durum telefonları, acil durum butonları, yangın alarm butonları kullanım talimatı dışında kullanılamaz. (1. sınıf ceza)
18. Araçlarda yolcu alarm kolu, kapı acil çıkış kolu kullanım talimatı dışında kullanılamaz. (1. sınıf ceza)
19. İstasyonlarda "GİRİLMEZ" uyarısı olan yerlere ve odalara yetkili, görevli ve izinli kişiler dışında girilmez. (4. sınıf ceza)
20. İstasyonlarda ve araçlarda her türlü araç, gereç,cihaz,oturma üniteleri ve benzeri ekipmana zarar verilemez. Zarar verenler verdikleri hasarın bedelini ve cezalarını ödemek zorundadır. (1. sınıf ceza)
21. İstasyonlarda araç yokken, araç durmadan sarı güvenlik şeridini ihlal etmek yasaktır. (4. sınıf ceza)
22. İstasyonlarada ray hattına inmek, karşıdan karşıya geçmeye çalışmak can güvenliği açısından tehlikeli ve yasaktır. (1. sınıf ceza)
23. İstasyon ve araçlarda insan hayatını tehlikeye sokacak davranışlarda bulunulamaz. (2. sınıf ceza)
24. İstasyonlardaki ve araçlardaki yangın dolaplarını ve yangın tüplerini açmak ve kullanmak (görevli personel hariç) yasaktır. (4. sınıf ceza)
25. İstasyonlarda ve araç içerisinde bisiklet, kay kay, paten ve benzeri araçların kullanılması ve bırakılması yasaktır.(Bebek arabaları hariç) (4. sınıf ceza)
26. İşletmenin yapılmadığı saatlerde istasyon ve araçlarda saklanmak, uyumak ve beklemek yasaktır. (1. sınıf ceza)
27. İstasyonlar ve araçlar da genel ahlak kuralları dışında davranılamaz. (4. sınıf ceza)
28. Yürüyen merdiven ve merdivenlerde oturmak, beklemek, kaymak yasaktır. (5. sınıf ceza)
29. Yolcular istasyonlarda ve araçlarda görevlilerin yazılı ve sözlü (anons) talimatlarına uymak zorundadır. (1. sınıf ceza)
30. İstasyonlar ve araçların çeşitli nedenlerden dolayı (acil durumlarda) boşaltılması için yetkililerce yapılan ve her türlü anonsla verilecek talimatlara uymaları zorunludur. (1. sınıf ceza)
31. Araca binildikten sonra araç kapılarının kapanmasına engel olacak şekilde kapı arasına çeşitli madde konularak aracın kalkmasını engellemek yasaktır. (3. sınıf ceza)

BÖLÜM IVMADDE-6
1. Bölüm III'deki talimatlara aykırı davranan kişi ya da kişilere, ceza gerektiren maddelerin sonunda parantez içinde yazılı olan ve ceza miktarı aşağıda yazılı yaptırımlar uygulanır.
2. Cezalar, yetkili personelce makbuz karşılığı olarak alınır.
1.sınıf cezalar : 200 bilet tutarı makbuz karşılığı alınır.
2.sınıf cezalar : 150 " " " " "
3.sınıf cezalar : 100 " " " " "
4.sınıf cezalar : 50 " " " " "
5.sınıf cezalar : 25 " " " " "
6.sınıf cezalar : 10 " " " " "

BÖLÜM V


YOLCULARIN ŞİKAYET VE İSTEKLERİ

MADDE-7
1. Yangın, gasp,saldırı,taciz, ve benzeri durumları gören yolcular araçlarda yolcu alarm kolunu, istasyonlarda acil durum butonunu, yangın alarm butonunu ve acil durum telefonunu kullanarak uyarıda bulunmalıdır.
2. Yolcular şikayetlerini yazılı ve sözlü olarak istasyon şeflerine iletebilir veya istasyonlardaki şikayet kutularına yazılı olarak bırakabilirler. Ayrıca şikayetlerini, istasyonlardaki işaretle belirlenmiş özel telefonu kullanarak iletebilirler.
3. Şikayet edilen görevli personelin adı soyadı veya sicil numarasının yazılı ve sözlü şikayetlerde açıkca belirtilmesi halinde dikkate alınacaktır.
4. Yolcular buldukları kayıp eşyaları ve maddeleri istasyon şeflerine kayıp eşya makbuz karşılığı teslim etmelidir.
5. Kayıp eşyalar, kayıp edilen istasyonda iki gün bekletilir, daha sonra depo sürücü enformasyon odasına gönderilir. Burada üç ay bekletildikten sonra sahibi gelmez ise açık artırma ile satılır. Evcil hayvanlar için ise bu süre en fazla bir haftadır.
6. Uzun süre saklanabilecek eşyalar değeri ve büyüklüğüne göre sahibine makbuz karşılığı teslim edilirken saklanan süre kadar saklama ücreti alınır.
7. Uzun süre saklanamayacak yiyecek (sebze, meyve ve benzeri) ve içecekler (süt ve meşrubat) gibi maddeler kayıp edilen günün sonuna kadar bekletilir. Gerekiyorsa tutanak tutularak imha edilir veya hayır kurumlarına teslim edilir.

BÖLÜM VI


KAYIP EŞYA SAKLAMA ÜCRETİ:

MADDE-8
1. 5 bilet tutarı ücret alınacak olan kayıp eşyalar:
o Çantalar(içinde değerli eşya veya para bulunmayan)
o Deri ve yün eldivenler
o Anahtar veya anahtarlıklar
o Boyun atkısı
o Kitap veya kitaplar
o Her türlü gözlük
o Şemsiyeler
o Bastonlar
o 250 bilet değerini geçmeyen çeşitli küçük değerdeki eşyalar(para,mücevher vs.)
2. 10 bilet tutarı ücret alınacak olan kayıp eşyalar:
o Tekerlekli veya katlamalı çocuk arabası
o Tekerlekli sandalye
o Pazar arabası
o Çeşitli evcil hayvanlar
o Değeri 250-500 bilet arasında olan çeşitl değerdeki eşyalar (Para ve mücevher dahil)
3. Değeri 500 biletten fazla olan eşyalar:
o Kayıp her türlü para, mücevher vb. değerli eşya ve madde için değerinin yüzde onu kadar ve en az 10 bilet tutarı, en çok 200 bilet tutarı ücret alınır.
4. Evcil hayvanlar en çok 1 (hafta) muhafaza edilir ve bu süre içinde her gün için 5 bilet tutarı ek bakım ödemesi alınır.
5. Kayıp esyalar için beklenilen her gün için 1 bilet tutarı depolama ve saklama ücreti ayrıca alınır.

BÖLÜM VII


HAKLAR

MADDE-9
1. ANKARAY ve ANKARAY METROSU işletmesine ait sınırlar (işaretle belirtilen giriş merdivenleri, işletme süresi dışında sürgülü kapılarla kapanan alan) içine giren ve araçlarla seyahat eden herkes bu talimatlara uymayı peşinen kabul eder.
2. Her türlü anlaşmazlıklarda ANKARA Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE-10 Bu yönerge EGO İdare Encümeni'nin onayından sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Ankara Metrosu

Ankara Metrosu İşletme ve Bakım Merkezi
  • Adres: Mehmet Akif Ersoy Mah. 296 cad. No:9 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
  • E-posta: 153@ankara.bel.tr
Tel & Faks
Tel:+90.312.3545933(Pbx) Fax:+90.312.3545932